Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z kontroli 2015

DZIAŁANIA KONTROLNE INSPEKTORATU ZA OKRES 01.01.2015 DO 31.12.2015

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku w ramach posiadanych uprawnień kontrolnych inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu przeprowadzili:
– 8067 kontroli drogowych na podstawie UTD;
– 719 kontroli drogowych na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych;
– 93 kontrole w przedsiębiorstwach

Ponadto dokonano 978 ważeń pojazdów, wydając 218 decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na kwotę 1.198.500,00zł., oraz dokonano 171 ważeń pojazdów do 3,5 tony.

W wyniku dokonanych czynności kontrolnych nałożono 2033 mandaty karne (z zał. nr 1 i 2 do ustawy o transporcie drogowym) na łączną kwotę 790.850,00 zł, oraz skierowano 170 wniosków o ukaranie kierowców/zarządzających do Wydziałów Karnych Sądów Rejonowych.

W wyniku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdów zatrzymano 491 dowodów rejestracyjnych.
W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, w 2015 roku, skontrolowano 1200 pojazdów przewożących osoby. Doprowadziło to do wydania 48 decyzji administracyjnych i nałożenia 155 mandatów karnych.

W ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczny Autokar” poddano kontroli 442 pojazdy krajowe oraz 25 zagranicznych wydając 19 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 23.200,00 zł. W ramach akcji wydano również 67 mandatów karnych i zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych.

W ramach akcji „GIMBUS” skontrolowano 128 pojazdów dowożących dzieci i młodzież szkolną do szkół.
Największa liczba naruszeń dotyczyła czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków oraz stosowania urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość i czas jazdy jak i postoju.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrole drogowe pojazdów przewożących żywe zwierzęta, ukierunkowane na ochronę zwierząt w trakcie transportu. Kontrole te przeprowadzano wspólnie z Inspekcją Weterynaryjną, na mocy podpisanego w dniu 22 maja 2004 roku porozumienia pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną a Inspekcją Transportu Drogowego. W wymienionym okresie skontrolowano 115 pojazdów przewożących żywe zwierzęta wydając 27 mandatów karnych.
Wykonano również 286 kontroli warunków przewozu szybkopsujących się artykułów spożywczych wydając 35 decyzji o nałożeniu kary na łączną kwotę 64.250,00 zł.

Podczas przeprowadzonych kontroli drogowych inspektorzy wykonali 158 badań technicznych, tj. 81 badań jakości paliwa oraz 77 zadymienia przy użyciu dymomierza oraz przeprowadzili 131 kontroli drogowych przy użyciu wideorejestratora.

Wersja XML