Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z kontroli 2016

DZIAŁANIA KONTROLNE INSPEKTORATU ZA OKRES 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zgodnie z kompetencjami Inspekcji Transportu Drogowego wynikającymi bezpośrednio z ustawy o transporcie drogowym, działania kontrolne w omawianym okresie prowadzone były na drogach oraz w siedzibach przewoźników.
Zadaniowy plan kontroli dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu na rok 2016 przewiduje 6.426 kontroli drogowych na podstawie ustawy o transporcie drogowym, 771 kontroli na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz 63 kontrole w przedsiębiorstwach – łącznie 7.260 kontroli.

W omawianym okresie inspektorzy Inspektoratu w Opolu przeprowadzili łącznie 7.629 kontroli, co stanowi 105% planu na rok 2016.
W ramach wszystkich kontroli wykonano 6.877 kontroli drogowych oraz 59 kontroli w przedsiębiorstwach wydając ogółem 722 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 1.283.300,- złotych.

W omawianym okresie – dokonując kontroli na podstawie ustawy o ruchu drogowym – zważono 693 pojazdów. W wyniku ważenia pojazdów wydano 118 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 640.500,- zł. Jednocześnie, wykonując czynność kontrolne inspektorzy nałożyli 2.457 mandatów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz z zakresu wykonywania transportu drogowego na łączną kwotę 773.220,- zł.
Ponadto, skierowano do sądu 126 wniosków o ukaranie kierowców oraz osób zarządzających. W wyniku rozpatrzenia wniosków sąd nałożył kary grzywny na łączną kwotę 75.500,- zł.

Dodatkowo, w wyniku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdów zatrzymano 399 dowodów rejestracyjnych.
W ramach wszystkich działań prowadzono kontrole w zakresie: przewozu osób, rzeczy jak również zwierząt, odpadów, jakości paliwa oraz towarów niebezpiecznych i łatwopsujących się artykułów spożywczych, wagi i gabarytów.

Reasumując, do dnia 31 grudnia 2016 roku w wyniku kontroli drogowych oraz kontroli w przedsiębiorstwach tutejszy Inspektorat nałożył kary w łącznej wysokości 2.772.620 zł.

Na przedstawioną kwotę składały się kary:
z tytułu ustawy o transporcie drogowym 1.283.300,- zł
z tytułu ustawy o ruchu drogowym 640.500,- zł
w drodze nałożenia mandatu karnego 773.320,- zł
kary grzywny nałożone przez sąd na wniosek WITD w Opolu 75.500,- zł

Wersja XML