Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z kontroli 2017

DZIAŁANIA KONTROLNE INSPEKTORATU ZA OKRES  OD   01.01.2017 DO  31.12.2017

Zgodnie z kompetencjami Inspekcji Transportu Drogowego wynikającymi bezpośrednio z ustawy o transporcie drogowym, działania kontrolne w omawianym okresie prowadzone były na drogach oraz w siedzibach przewoźników.

Zadaniowy plan kontroli dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu na rok 2017 przewidywał 6.262 kontroli drogowe na podstawie ustawy o transporcie drogowym, 751 kontroli na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz 95 kontroli w przedsiębiorstwach – łącznie 7.108 kontroli.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 inspektorzy Inspektoratu w Opolu przeprowadzili łącznie 7.723 kontroli, co stanowi 108,62% planu na rok 2017.

W ramach wszystkich kontroli wykonano 6.816 kontroli drogowych oraz 75 kontroli w przedsiębiorstwach wydając ogółem 750 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 1.350.950,- złotych.

W omawianym okresie – dokonując kontroli na podstawie ustawy o ruchu drogowym – zważono 832 pojazdów. W wyniku ważenia pojazdów wydano 87 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 496.000,- zł.

Jednocześnie, wykonując czynność kontrolne inspektorzy nałożyli 3.425 mandatów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz z zakresu wykonywania transportu drogowego na łączną kwotę 1.049.460,- zł.

Ponadto, skierowano do sądu 131 wniosków o ukaranie kierowców oraz osób zarządzających. W wyniku rozpatrzenia wniosków sąd nałożył kary grzywny na łączną kwotę 90.000,- zł.

Dodatkowo, w wyniku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdów zatrzymano 443 dowodów rejestracyjnych.

W ramach wszystkich działań prowadzono kontrole w zakresie: przewozu osób, rzeczy jak również zwierząt, odpadów, jakości paliwa oraz towarów niebezpiecznych i łatwopsujących się artykułów spożywczych, wagi i gabarytów.

Reasumując, do dnia 31 grudnia 2017 roku w wyniku kontroli drogowych oraz kontroli w przedsiębiorstwach tutejszy Inspektorat nałożył kary w łącznej wysokości 2.986.410,00 zł. Na przedstawioną kwotę składały się kary:

z tytułu ustawy o transporcie drogowym                                                  1.350.950,- zł
z tytułu ustawy o ruchu drogowym                                                             496.000,- zł
w drodze nałożenia mandatu karnego                                                      1.049.460,- zł
kary grzywny nałożone przez sąd na wniosek WITD w Opolu                    90.000,- zł

 

Wersja XML