Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z kontroli 2018

DZIAŁANIA KONTROLNE INSPEKTORATU  ZA OKRES  OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Zgodnie z kompetencjami Inspekcji Transportu Drogowego wynikającymi bezpośrednio z ustawy o transporcie drogowym, działania kontrolne w omawianym okresie prowadzone były na drogach oraz w siedzibach przewoźników.
Zadaniowy plan kontroli dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu na rok 2018 przewidywał 5.933 kontroli drogowych na podstawie ustawy o transporcie drogowym, 712 kontroli na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz 73 kontrole w przedsiębiorstwach – łącznie 6.718 kontroli.
W okresie od stycznia do grudnia 2018 inspektorzy Inspektoratu w Opolu przeprowadzili łącznie 6.910 kontroli, co stanowi 102,85 % planu na rok 2018.
W ramach wszystkich kontroli wykonano 6.847 kontroli drogowych oraz 63 kontrole w przedsiębiorstwach wydając ogółem 677 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 1.374.500,- złotych. W omawianym okresie – dokonując kontroli na podstawie ustawy o ruchu drogowym – zważono 738  pojazdów. W wyniku ważenia pojazdów wydano 65 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 227.500,- zł. Jednocześnie, wykonując czynność kontrolne inspektorzy nałożyli 2.203 mandaty karne za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz z zakresu wykonywania transportu drogowego na łączną kwotę 675.770,- zł. Ponadto, skierowano do sądu 82 wnioski o ukaranie kierowców oraz osób zarządzających. W wyniku rozpatrzenia wniosków sąd nałożył kary grzywny na łączną kwotę 31.200,- zł.  Dodatkowo, w wyniku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdów, zatrzymano 339 dowodów rejestracyjnych.
W ramach wszystkich działań prowadzono kontrole w zakresie: przewozu osób, rzeczy jak również zwierząt, odpadów, jakości paliwa oraz towarów niebezpiecznych i łatwopsujących się artykułów spożywczych, wagi i gabarytów.
Reasumując, do dnia 31 grudnia 2018 roku, w wyniku kontroli drogowych oraz kontroli w przedsiębiorstwach tutejszy Inspektorat nałożył kary w łącznej wysokości 2.308.970,- zł.

Na przedstawioną kwotę składały się kary:
z tytułu ustawy o transporcie drogowym / ADR                             1.374.500,- zł
z tytułu ustawy o ruchu drogowym                                                             227.500,- zł
w drodze nałożenia mandatu karnego                                                       675.770,- zł
kary grzywny nałożone przez sąd na wniosek WITD w Opolu          31.200,- zł

Wersja XML