Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z kontroli 2019

DZIAŁANIA KONTROLNE INSPEKTORATU  ZA OKRES  OD 01.01.2019 DO 30.09.2019

zgodnie z kompetencjami Inspekcji Transportu Drogowego wynikającymi bezpośrednio  z ustawy o transporcie drogowym, działania kontrolne w omawianym okresie prowadzone były na drogach oraz  w siedzibach przewoźników.  Zadaniowy plan kontroli dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu na rok 2019 przewiduje 5.933 kontroli drogowych na podstawie ustawy o transporcie drogowym, 115 kontroli w przedsiębiorstwach – łącznie 6.645 kontroli. W okresie od stycznia do września 2019 inspektorzy Inspektoratu Drogowego w Opolu przeprowadzili łącznie 5918 kontroli, co stanowi 89,06% planu na rok 2019. W ramach wszystkich kontroli wykonano 5840 kontroli drogowych oraz 78 kontroli  w przedsiębiorstwach, wydając ogółem 879 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 1 778 000,- złotych. W omawianym okresie – dokonując kontroli na podstawie ustawy o prawo ruchu drogowym – zważono 586 pojazdów. W wyniku ważenia pojazdów wydano 30 decyzji administracyjnych na kwotę 125 500,- zł. Jednocześnie, wykonując czynność kontrolne inspektorzy nałożyli 1971 mandatów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz z zakresu wykonywania transportu drogowego na łączną kwotę 405 480,- zł. Ponadto skierowano do sądu 14 wniosków o ukaranie kierowców i osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie.

W wyniku rozpatrzenia wniosków sąd nałożył kary grzywny na łączną kwotę 22.600,- zł. Dodatkowo, w wyniku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdów, zatrzymano  253 dowody rejestracyjne. W ramach wszystkich działań prowadzono kontrole w zakresie: przewozu osób, rzeczy jak również zwierząt, odpadów, jakości paliwa oraz towarów niebezpiecznych i łatwopsujących się artykułów spożywczych, wagi i gabarytów.

Reasumując, do dnia 30 września 2019 roku w wyniku kontroli drogowych oraz kontroli  w przedsiębiorstwach tutejszy Inspektorat nałożył kary w łącznej wysokości 2.206.080,-zł. 

Na przedstawioną kwotę składały się kary:

z tytułu ustawy o transporcie drogowym / ADR                             1.652.500,- zł,
z tytułu ustawy o ruchu drogowym                                                      125.500,- zł,
w drodze nałożenia mandatu karnego                                                405 480,- zł,
kary grzywny nałożone przez sąd na wniosek WITD w Opolu        22.600,- zł.

Wersja XML