Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odwołania

Strona ma prawo odwoływania się od decyzji wydanej przez organ I instancji. Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, jako organ I instancji, umieszcza na decyzji informację o możliwościach odwołania. Odwołanie wnosi się do organu wyższej instancji, tj. Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie, za pośrednictwem Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Treść odwołania nie musi spełniać szczególnych wymogów. Przytoczenie jednak, istotnych argumentów faktycznych i prawnych może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy przez organ II instancji. Stronie przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o odroczenie terminu płatności, rozłożenie należności na raty lub częściowe/ całkowite umorzenie należności.

Podstawa prawna: art. 127 i nast. k.p.a. (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1257)

Prawo zaskarżania do sądu administracyjnego na decyzję wydaną przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego jako organu II instancji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji organu II instancji. Od wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Podstawa prawna: ustawa z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz.1369).

Wersja XML