Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umarzanie, odraczanie...

Procedura udzielania ulg w spłacie należności

Udzielanie ulg (umorzenie w całości bądź w części, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności Skarbu Państwa) na wniosek zobowiązanego możliwe jest w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym i podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego. W przypadku umorzenia zaległej administracyjnej kary pieniężnej umorzeniu podlegają także odsetki za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległa administracyjna kara pieniężna.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

1.odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;

2.odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;

3.umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub w części;

4.umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w części.

1.nie stanowią pomocy publicznej;

2.stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;

3.stanowią pomoc publiczną:

a. mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowym  lub innymi  zdarzeniami nadzwyczajnymi,

b. mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarcze,

c. zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której dopuszczalność została określona  przez właściwe organy Unii Europejskiej,  udzielaną na przeznaczenie inne niż wymienione w lit. a i b.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Wrocławska 170
45-836 Opole

Opłata skarbowa:

Na podstawie art. 261 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 1 ust. 1 pkt a, art. 8 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) oraz częścią I pkt 53 załącznika ustawy o opłacie skarbowej, od złożonego wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Opłatę należy wnieść gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Organem podatkowym właściwym w niniejszej sprawie jest Prezydent Miasta Opola (nr rachunku Bank Millennium SA 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249, tytułem: opłata skarbowa za decyzję WITD Opole w sprawie ulgi w spłacie należności z tytułu kary pieniężnej).  Oryginał dowodu wpłaty należy przedłożyć wraz z wnioskiem w tutejszym Inspektoracie. W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej, na podstawie art. 261 kpa § 2 wniosek podlega zwrotowi.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) – nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie  wnosi się  do Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pośrednictwem Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wymagane dokumenty:

Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie ulgi w spłacie kary pieniężnej ze wskazaniem rodzaju wnioskowanej ulgi. Do wniosku należy załączyć komplet dokumentów przedstawiających aktualną sytuację materialną wnioskodawcy:

W przypadku osoby fizycznej, która nie jest przedsiębiorcą:

   1. umotywowany i podpisany wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności;

   2. wypełnione i podpisane „Oświadczenie o majątku, dochodach i źródłach utrzymania” składane jako  załącznik do wniosku;

   3. inne dokumenty mogące mieć znaczenie w przedmiotowej sprawie, wyszczególnione w ww. oświadczeniu,

   4. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.

 

Ponadto należy wskazać ewentualne względy społeczne lub gospodarcze uzasadniające podjęcie pozytywnego rozstrzygnięcia.

W przypadku osoby fizycznej, która jest przedsiębiorcą lub przez osobę prawną:

   1. opis sytuacji ekonomicznej;

   2. zeznanie podatkowe (PIT, CIT) za okres trzech lat poprzedzających złożenie wniosku;

   3. zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie trzy miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku;

   4. wykaz wysokości zobowiązań, z podziałem na zaległości wobec kontrahentów, ZUS, podatkowe,    kredyty bankowe pobrane na działalność gospodarczą;

   5. wykaz należności;

   6. informacja o liczbie zatrudnionych pracowników;

   7. wyposażenie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i jego wartość (np. ewidencja   środków trwałych, o ile jest prowadzona);

   8. inne dokumenty mające wpływ na sytuację wnioskodawcy np. wypadek, kradzież, choroba (dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające te sytuacje).

 

Ponadto należy wskazać ewentualne względy społeczne lub gospodarcze uzasadniające podjęcie pozytywnego rozstrzygnięcia.

Dodatkowo, należy wskazać przeznaczenie wnioskowanej ulgi zgodnie z brzmieniem art. 189k § 3 kpa.

Wnioskodawca, będący przedsiębiorcą ubiegającym się pomoc de minimis:

zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 

    1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym ubiega się o       pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

    2.  informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Powyższe informacje przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

 

Pliki do pobrania:

PDFFormularz informacji pomoc de minimis.pdf (626,49KB)
DOCXOświadczenie o majątku, dochodach i źródłach utrzymania składane jako załącznik do wniosku.docx (19,74KB)
DOCXOświadczenie o udzielenie ulgi niestanowiącej pomocy publicznej.docx (12,79KB)
DOCXOświadczenie przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis w formie ulgi w spłacie administracyjnej kary pieniężnej.docx (11,96KB)
 

Wersja XML