Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Doradca ADR

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 154 z późn. zm.), egzaminy dla kandydatów na doradców i  doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych   w przewozie drogowym, przewozie koleją i żeglugą śródlądową odbywają się przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT – www.tdt.pl


Roczne sprawozdanie

Mając na uwadze treść art. 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, uprzejmie informujemy, że zmieniło się miejsce i termin przekazywania przez uczestnika przewozu drogowego towarów niebezpiecznych rocznego sprawozdania z jego działalności.

Art. 16. 1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany:

1) wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej “rocznym sprawozdaniem”, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, odpowiednio:

a) wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,

b) Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego – w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych,

c) dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych;

2) przechowywać drugi egzemplarz rocznego sprawozdania w swojej siedzibie przez okres 5 lat od dnia jego wysłania.


Raport powypadkowy

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych – art. 17. 1.

Jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych miał miejsce poważny wypadek lub awaria w rozumieniu ADR, RID lub ADN uczestnik przewozu, w terminie 14 dni  od dnia wystąpienia zdarzenia, przekazuje raport, o którym mowa w art. 40 ust. 2:

1) Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego – w przypadku przewozu towarów  niebezpiecznych koleją;

2) właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego – w przypadku przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;

3) właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia dyrektorowi urzędu  Żeglugi śródlądowej – w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych żeglugą  śródlądową;

4) Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił   zbrojnych lub środkami  transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne.

2. Informacja o poważnym wypadku lub awarii w przewozie towarów niebezpiecznych jest przekazywana ministrowi właściwemu do spraw transportu przez organy, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po otrzymaniu przez te organy raportu powypadkowego, o którym mowa w art. 40 ust. 2.

 

Wersja XML