Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z kontroli 2020

DZIAŁANIA KONTROLNE INSPEKTORATU  ZA OKRES  OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Zgodnie z kompetencjami Inspekcji Transportu Drogowego wynikającymi bezpośrednio  z ustawy o transporcie drogowym, działania kontrolne w omawianym okresie prowadzone były na drogach oraz w siedzibach przewoźników.  Zadaniowy plan kontroli dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu na rok 2020 przewidywał 6 048 kontroli drogowych na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz 118 kontroli w przedsiębiorstwach – łącznie 6 166 kontroli. W okresie do końca 2020 r. inspektorzy Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu przeprowadzili łącznie 6140 kontroli, co stanowi 102 % planu na rok 2020. W ramach wszystkich kontroli wykonano 6050 kontroli drogowych oraz 90 kontroli  w przedsiębiorstwach, wydając ogółem 816 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 2 028 700,- złotych. W omawianym okresie – dokonując kontroli na podstawie ustawy o prawo ruchu drogowym – zważono 738 pojazdy. W wyniku ważenia pojazdów wydano 80 decyzji administracyjnych na kwotę 430 500,- zł. Jednocześnie, wykonując czynność kontrolne inspektorzy nałożyli 1267 mandaty karne za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz z zakresu wykonywania przewozu drogowego na łączną kwotę 313 290,- zł. Ponadto skierowano do sądu 5 wniosków o ukaranie kierowców.

W wyniku rozpatrzenia wniosków sąd prawomocnie nałożył kary grzywny na łączną kwotę 800,- zł. Dodatkowo, w wyniku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdów, zatrzymano  265 dowodów rejestracyjnych. W ramach wszystkich działań prowadzono kontrole w zakresie: przewozu osób, rzeczy jak również zwierząt, odpadów, jakości paliwa oraz towarów niebezpiecznych i łatwopsujących się artykułów spożywczych, wagi i gabarytów. Inspektorzy tut. Inspektoratu realizowali także szczególne zadania kontrolne, polegające na dozorze przejść granicznych RP z Republiką Czeską, zamkniętych z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2, nie realizując w tym okresie konwencjonalnych kontroli drogowych.

Reasumując, do dnia 31 grudnia 2020 roku w wyniku kontroli drogowych oraz kontroli w przedsiębiorstwach prowadzonych przez tutejszy Inspektorat nałożono administracyjne kary pieniężne, mandaty karne oraz kary grzywny w łącznej wysokości 2 342 790,-zł. 

Na przedstawioną kwotę składały się kary:

z tytułu ustawy o transporcie drogowym / ADR                                 1 598 200 ,- zł,
z tytułu ustawy o ruchu drogowym                                                      430 500 ,- zł,
w drodze nałożenia mandatu karnego                                                  313 290 ,- zł,
kary grzywny nałożone przez sąd na wniosek WITD w Opolu                     800  ,-   zł,

 

Wersja XML