Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie za rok 2022

Zgodnie z kompetencjami Inspekcji Transportu Drogowego wynikającymi bezpośrednio z ustawy o transporcie drogowym, działania kontrolne w omawianym okresie prowadzone były na drogach oraz w siedzibach przewoźników.

Zadaniowy plan kontroli dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu na rok 2022 przewiduje 5358 kontroli drogowych na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz 106 kontroli w przedsiębiorstwach – łącznie 5464 kontrole.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2022 r. inspektorzy Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu przeprowadzili łącznie 3884 kontroli, co stanowi 72,49 % planu na rok 2022.

W ramach wszystkich kontroli wykonano 3884 kontroli drogowych, w tym 75 kontroli w przedsiębiorstwach, wydając ogółem 451 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 959.050,- złotych. W omawianym okresie – dokonując kontroli na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym – zważono 451 pojazdy. W wyniku ważenia pojazdów wydano 6 decyzji administracyjnych na kwotę 47.000,- zł. Jednocześnie, wykonując czynności kontrolne inspektorzy nałożyli 759 mandatów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz z zakresu wykonywania przewozu drogowego na łączną kwotę 210.060,- zł. Ponadto, skierowano do sądu 4 wnioski o ukaranie kierowców i osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie. W wyniku rozpatrzenia wniosków sąd prawomocnie nałożył kary grzywny na łączną kwotę 2.500,- zł.

Dodatkowo, w wyniku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdów, zatrzymano 184 dowody rejestracyjne. W ramach wszystkich działań prowadzono kontrole w zakresie: przewozu osób, rzeczy jak również zwierząt, odpadów, jakości paliwa oraz towarów niebezpiecznych i łatwopsujących się artykułów spożywczych, wagi i gabarytów.

Reasumując, do dnia 30 czerwca 2022 roku w wyniku kontroli drogowych oraz kontroli w przedsiębiorstwach prowadzonych przez tutejszy Inspektorat nałożono administracyjne kary pieniężne, mandaty karne oraz kary grzywny w łącznej wysokości 1.171.610,-zł. 

Na przedstawioną kwotę składały się kary:

z tytułu ustawy o transporcie drogowym / ADR                                  912.050,- zł,
z tytułu ustawy o ruchu drogowym                                                         47.000,- zł,
w drodze nałożenia mandatu karnego                                                    210.060,- zł,
kary grzywny nałożone przez sąd na wniosek WITD w Opolu               2.500,-    zł.

 

Wersja XML