Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIA O WOLNYM STANOWISKU PRACY

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

45-836 Opole, ul. Wrocławska 170

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: sekretarka/sekretarz  - 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Osoba na tym stanowisku:

1.  prowadzi sekretariat i kancelarię zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:

- ewidencjonuje pocztę przychodzącą i wychodzącą oraz rejestruje potwierdzenia odbioru

       i korespondencji w programach Support, EKN, EZD;

     - przygotowuje pocztę  do wysyłki, składa reklamacje na Poczcie,

     - obsługuje urządzenia biurowe, 

2. obsługuje sekretarsko – biurowo Wojewódzkiego Inspektora,

3. prowadzi sprawy związane z ewidencją, wydawaniem i rozliczaniem druków ścisłego  zarachowania,

4. organizuje przyjęcia osób zgłaszających się w sprawach skarg do Wojewódzkiego  Inspektora,

5.  prowadzi ewidencję  wpływających do Inspektoratu skarg, wniosków oraz petycji, wraz z  monitorowaniem terminowości rozpatrywania skarg i wniosków,

6.  bieżąco analizuje potrzeby i rozlicza materiały biurowe oraz środki czystości,

7. przygotowuje dokumenty  sekretariatu do przekazania do Archiwum  zakładowego,

8. drukuje i przekazuje bez zbędnej zwłoki odpowiednim komórkom organizacyjnym  dokumentację otrzymywaną droga elektroniczną,

9. załatwia sprawy związane z: prenumeratą, zakupem i rozdzielnictwem wydawnictw informacyjnych, dzienników urzędowych oraz czasopism i prasy codziennej,

10. przyjmuje i wypożycza dokumenty do/z archiwum zakładowego,

11. prowadzi sprawozdawczość z wykonywanych zadań,

12. wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonego lub Wojewódzkiego Inspektora.

Kogo poszukujemy:

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

- wykształcenie: średnie,

- umiejętność obsługi typowych programów informatycznych,

- umiejętność obsługi sprzętu informatycznego i biurowego,

- umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, zdyscyplinowanie, skrupulatność,

- sprawna organizacja pracy własnej i w zespole,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- staż pracy – 2 lata.

Dodatkowym atutem będzie:

- doświadczenie w zakresie obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

- doświadczenie w zakresie archiwizacji dokumentacji,

- prawo jazdy kat. B wraz z praktyczną umiejętnością kierowania pojazdami,

- doświadczenie w administracji publicznej,

- ukończony kurs archiwisty,

- komunikatywna znajomość języka obcego.

Co oferujemy:

- miejsce parkingowe na terenie urzędu,

- dofinansowanie do wypoczynku pracowników,

- dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),

- nagrody jubileuszowe,

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

- dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności  od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat),

- wynagrodzenie podczas okresu próbnego:

   a) wynagrodzenie zasadnicze  3010,- zł

   b) premia do 10%

   c) dodatek za staż pracy.

Dostępność:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

zadania realizowane w siedzibie Inspektoratu i w oddziałach terenowych, możliwy wysiłek fizyczny, praca przy komputerze powyżej 4 godzin/dzień.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Nie występują szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, narzędzia pracy: komputer, drukarka, fax, kserokopiarka, niszczarka. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu  w pomieszczeniu ogrzewanym i klimatyzowanym. Budynek "G" - trzykondygnacyjny bez windy, nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - siedziba urzędu na ostatniej kondygnacji. Samochody służbowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

- CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania  w zakresie wykształcenia,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ,

- kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku  kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,

- kopie wszystkich świadectw pracy.

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

- kopię prawa jazdy kat. B,

- świadectwo ukończenia kursu archiwisty,

- dokumenty potwierdzające doświadczenie w administracji publicznej,

 

 Znajomość języka obcego, umiejętność obsługi typowych programów informatycznych oraz programu EKN, EZD,  umiejętność obsługi sprzętu informatycznego i biurowego,  analitycznego myślenia, komunikatywność, zdyscyplinowanie, skrupulatność, sprawna organizacja pracy własnej i w zespole - zapis w CV.

Dodatkowe informacje:

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania naboru bez podania przyczyn.

Planujemy następujące metody/techniki naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, rozmowa kwalifikacyjna.

 Pracę możesz rozpocząć od: 01.03. 2022 r.

Dokumenty należy złożyć do: 20.02.2022

w formie papierowej, w zamkniętej kopercie na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 45-836 Opole, ul. Wrocławska 170

z dopiskiem na kopercie: sekretarka/sekretarz.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu .

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 77 4742122

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://witd.opole.pl

 

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą w Opolu przy ul. Wrocławskiej 170, 45-836 Opole, e-mail: biuro@witd.opole.pl, tel. 77 4742122 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Marcin Tynda, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail iod@efigo.pl . Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Pani/Pana dokumenty zostaną zniszczone w terminie: po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, w przypadku gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zakwalifikowania aplikacji do dalszej weryfikacji oraz obowiązkiem wynikającym z Kodeksy pracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie kandydata do dalszego etapu rekrutacji. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu. Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata podlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronach internetowych, na których ukazało się ogłoszenie o naborze. W tym przypadku odbiorcami Pani/Pana danych będą także użytkownicy Internetu. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzory oświadczeń:

 

 

 

 

________________________                                                      _____________, dnia _____________ r.

Imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie1 .
 2. Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych.
 3. Oświadczam, że nie byłam skazana/nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

 

 

                                                              ____________________________

                                                                                    /czytelny podpis/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego ubiegających się o stanowiska wskazane w ogłoszeniu o naborze jako stanowiska, o które mogą ubiegać się te osoby, należy oświadczyć o posiadanym obywatelstwie.

 

 

……………………………………….

(miejscowość i data)

……………………………………………..

(imię i nazwisko)

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE

DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACH APLIKACYJNYCH

 

 

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu, ul. Wrocławska 170 naboru na stanowisko sekretarka / sekretarz .
 2. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
 3. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

……………………………………..

(podpis)

 

Wersja XML