Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z kontroli - rok 2021

Zgodnie z kompetencjami Inspekcji Transportu Drogowego wynikającymi bezpośrednio  z ustawy o transporcie drogowym, działania kontrolne prowadzone były na drogach oraz w siedzibach przewoźników.  Zadaniowy plan kontroli dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu na rok 2021 przewiduje 4.464 kontroli drogowych na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz 100 kontroli w przedsiębiorstwach – łącznie 4.564 kontrole. W okresie od stycznia do końca czerwca 2021 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu przeprowadzili łącznie 3.425 kontroli, co stanowi 75,04% planu na rok 2021. W ramach wszystkich kontroli wykonano 3.353 kontroli drogowych oraz 72 kontrole w przedsiębiorstwach, wydając ogółem 343 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 851.700, - złotych. W omawianym okresie – dokonując kontroli na podstawie ustawy o prawo ruchu drogowym – zważono 344 pojazdy, w wyniku czego wydano 6 decyzji administracyjnych na kwotę 42.500,- zł. Jednocześnie, wykonując czynność kontrolne, inspektorzy nałożyli 632 mandaty karne za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz z zakresu wykonywania przewozu drogowego na łączną kwotę 157.740,- zł. Ponadto skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie kierowców i osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie. W wyniku rozpatrzenia wniosków sąd prawomocnie nałożył karę grzywny na łączną kwotę 500,- zł.

Dodatkowo, w wyniku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdów, zatrzymano  109 dowodów rejestracyjnych. W ramach wszystkich działań prowadzono kontrole w zakresie: przewozu osób, rzeczy jak również zwierząt, odpadów, jakości paliwa oraz towarów niebezpiecznych i łatwopsujących się artykułów spożywczych, wagi i gabarytów.

Reasumując, do dnia 30 czerwca 2021 roku w wyniku kontroli drogowych oraz kontroli w przedsiębiorstwach prowadzonych przez tutejszy Inspektorat nałożono administracyjne kary pieniężne, mandaty karne oraz kary grzywny w łącznej wysokości 1.009.940,- zł. 

Na przedstawioną kwotę składały się kary:

z tytułu ustawy o transporcie drogowym / ADR                             809 200,- zł,
z tytułu ustawy o ruchu drogowym                                                    42 500,- zł,
w drodze nałożenia mandatu karnego                                               157 740,- zł,
kara grzywny nałożona przez sąd na wniosek WITD w Opolu               500,- zł,

Wersja XML